Статут Новомиргородської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів Кіровоградської обласної ради (нова редакція)

I. Загальні положення

1.1. Цей статут прийнято зі змінами та доповненнями замість Статуту, зареєстрованого 21 січня 2013 року державним реєстратором Добровольською Ольгою Миколаївною Новомиргородської районної державної адміністрації Кіровоградської області за № 14341200000000112.

1.2. Комунальний заклад “Новомиргородська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів Кіровоградської обласної ради” - загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів для дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, (далі - спеціальна школа-інтернат), що забезпечує реалізацію права таких громадян на здобуття повної загальної середньої освіти та здійснює заходи з реабілітації.

Спеціальна школа-інтернат - загальноосвітній навчальний заклад, що забезпечує здобуття певного рівня освіти, професійну орієнтацію та підготовку, проводить корекційно - розвиткову роботу з дітьми, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, умови проживання та утримання за рахунок держави.

Спеціальна школа-інтернат - загальноосвітній навчальний заклад з продовженим днем, що забезпечує навчання, виховання та корекційно-розвиткову роботу дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, за рахунок держави.

1.3. Юридична адреса комунального закладу “Новомиргородська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів Кіровоградської обласної ради” :

вул. Маяковського, 20, місто Новомиргород, Новомиргородський район, Кіровоградська область, 26000

1.4. Спеціальна школа-інтернат є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в органах Державного казначейства або установі банку, печатку і штамп встановленого зразка, ідентифікаційний номер.

1.5. Спеціальна школа-інтернат належить до об’єктів комунальної власності і користується майном, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст та перебуває в управлінні Кіровоградської обласної ради (далі спільної власності).

1.6. Департамент освіти і науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації забезпечує галузеву політику та розвиток спеціальної школи-інтернату, що перебуває у спільній власності області.

1.7. Спеціальна школа-інтернат у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", "Про охорону дитинства", "Про реабілітацію інвалідів в Україні", "Про психіатричну допомогу", нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями Кіровоградської обласної ради, розпорядженнями голови Кіровоградської обласної державної адміністрації, наказами управління освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 (із змінами), Положенням про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2008 року № 852 та власним Статутом.

1.8. Зміни та доповнення до Статуту вносяться департамент освіти і науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації у встановленому порядку.

1.9. За своїм статусом спеціальна школа-інтернат належить до категорії неприбуткових бюджетних організацій.

1.10. Відповідно до Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" спеціальна загальноосвітня школа-інтернат за змістом реабілітаційних заходів належить до установ психолого-педагогічної реабілітації та здійснює комплексну реабілітацію дітей-інвалідів відповідно до державних соціальних нормативів у сфері реабілітації.

ІІ. Мета та основні напрямки діяльності

2.1. Основною метою створення і діяльності спеціальної школи-інтернату є здійснення єдиної державної та регіональної політики в Кіровоградській області та підвищення ефективності використання майна спільної власності в галузі освіти.

2.2. Головними завданнями спеціальної школи-інтернату є:

- забезпечення права дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, на здобуття певного освітнього рівня загальної середньої освіти шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу в комплексі з корекційно - розвитковою роботою, медичною реабілітацією;

- виховання громадянина України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

- розвиток природних здібностей і обдарувань, творчого мислення вихованців, здійснення їх допрофесійної та професійної підготовки, формування соціально адаптованої особистості;

- сприяння засвоєнню учнями норм громадянської етики та загальнолюдської моралі, міжособистісного спілкування, основ гігієни та здорового способу життя, початкових трудових умінь і навичок;

- сприяння фізичному і психічному розвитку дітей;

- реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів (вихованців);

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

- забезпечення у процесі навчання й виховання системного кваліфікованого психолого-медико-педагогічного супроводу з урахуванням стану здоров'я, особливостей психофізичного розвитку учнів (вихованців);

- здійснення соціально-педагогічного патронату: надання психолого-педагогічної допомоги батькам (особам, які їх замінюють) з метою забезпечення їх активної участі в комплексній навчально-виховній, корекційно-розвитковій роботі.

2.3. Спеціальна школа-інтернат несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни.

2.4. Мова навчання й виховання в спеціальній школі-інтернаті визначається відповідно до Конституції України, Закону України “Про засади державної мовної політики”.

2.5. Спеціальна школа-інтернат має право:

- проходити в установленому порядку державну атестацію;

- визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником;

- визначати варіативну частину робочого навчального плану;

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;

- розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.

2.6. У спеціальній школі-інтернаті створюються та функціонують методичні об’єднання, творчі групи, психологічні служби.

2.7. Взаємовідносини спеціальної школи-інтернату з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

2.8. Спеціальна школа-інтернат може надавати платні послуги на договірній основі відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796 (із змінами).

2.9. Спеціальна школа-інтернат має право здійснювати міжнародне співробітництво в установленому законодавством порядку.

2.10. Звітність про діяльність спеціальної школи-інтернату здійснюється відповідно до законодавства.

ІІІ. Юридичний статус

3.1. Спеціальна школа-інтернат є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ і міст області здійснює свою діяльність на основі і відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту, який затверджується відповідно до порядку, визначеного чинним законодавством.

3.2. Спеціальна школа-інтернат є юридичною особою, права і обов’язки якої набуваються з дня її державної реєстрації.

3.3. Фінансування спеціальної школи-інтернату здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету за казначейською формою обслуговування.

3.4. Спеціальна школа-інтернат у порядку встановленому чинним законодавством України, нормативними актами обласної ради має право укладати угоди, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському суді.

3.5. Спеціальна школа-інтернат здійснює оперативний і бухгалтерський облік діяльності закладу, веде статистичну звітність, встановлену законодавством України.

3.6.Спеціальна школа-інтернат не несе відповідальності за зобов’язаннями обласної ради.

3.7. Обласна рада не несе відповідальності за зобов’язаннями спеціальної школи-інтернату.

3.8. Спеціальна школа-інтернат за своїми зобов’язаннями несе відповідальність в межах належного їй майна, згідно з чинним законодавством України, нормативними актами обласної ради. Підстави і умови матеріальної та дисциплінарної відповідальності працівників спеціальної школи-інтернату визначаються згідно з діючими правовими нормами трудового законодавства (крім випадків, щодо яких на загальних засадах визначається кримінальна відповідальність).

ІV. Структура спеціальної школи-інтернату та строки навчання

4.1. Спеціальна школа-інтернат є триступеневою та функціонує у комплексі з дошкільним відділенням:

- дошкільне відділення (дошкільна група, строк навчання 1 рік)

- I ступінь - початкова школа (підготовчий клас, 1-4 класи, строк навчання 5 років);

- II ступінь - основна школа (5-10 класи, строк навчання 6 років);

- III ступінь - старша школа (11-12 класи, строк навчання 2 роки).

4.2. Спеціальна школа-інтернат може мати у своєму складі класи з поглибленим вивченням предметів та класи (групи) з вечірньою (заочною) формою навчання.

4.3. На бажання батьків діти, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, можуть лише навчатися у спеціальний школі-інтернаті без проживання у ній.

4.4. Для організації навчально-виховної та корекційно - розвиткової роботи дітей, які мають складні вади розвитку (діти з порушеннями слуху, зору, опорно-рухового апарату в поєднанні з розумовою відсталістю, затримкою психічного розвитку, діти з раннім дитячим аутизмом, сліпоглухі), у складі спеціальної школи-інтернату відкриваються окремі класи (групи). Гранична наповнюваність класів (груп) для дітей, які мають складні вади розвитку, не повинна перевищувати 6 осіб.

4.5. За наявності достатньої кількості учнів, відповідної матеріально-технічної бази та кадрового забезпечення спеціальна школа-інтернат може мати спеціальні класи (групи) для дітей інших нозологій.

4.6. Для дітей з помірною розумовою відсталістю у спеціальній школі-інтернаті можуть відкриватися окремі класи.

4.7. Для дітей 6(7) років, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, але не отримали відповідної дошкільної підготовки або не готові до навчання з інших обставин, у спеціальній школі-інтернаті відкриваються підготовчі класи.

4.8. Мережа класів та їх наповнюваність у спеціальній школі-інтернаті установлюється департаментом освіти і науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації відповідно до Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.03.2002 за № 229/6517.

4.9. Для надання індивідуальної корекційної допомоги та добору відповідних програм навчання у спеціальній школі-інтернаті діють шкільні психолого-медико-педагогічні комісії, метою яких є:

- вивчення особливостей психофізичного розвитку кожного учня (вихованця) у динаміці;

- визначення адекватних умов, форм і методів навчально-виховної, корекційно - розвиткової роботи, професійної реабілітації;

- переведення учнів (вихованців) до наступного класу спеціальної школи-інтернату.


Повний текст Статуту Новомиргородської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів дивіться в прикріпленому файлі

Кiлькiсть переглядiв: 629

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.